דף הבית > תקנון
articles

תקנון

תקנון

תקנון

על ידי: הנהלת האתר | Tuesday | 05.01.2016 | 11:43

תנאי שימוש


תנאי השימוש באתר "אחד לאחת"

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר "אחד לאחת" www.religiousdate.co.il שמציע שירותי היכרויות (להלן: "האתר"). בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט בהמשך (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון" או "ההסכם"). האתר הינו בבעלות א.ד אחת לאחת הכרויות בע"מ   ח.פ 515106276 (להלן: "הנהלת האתר").

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הסכם בין המשתמש באתר לבין הנהלת האתר

1.            הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

הסכמה לתקנון

2.            תחילת השימוש באתר, בתכניו - לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם יעשה כל שימוש באתר או יירשם אליו, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם במלואם.

3.            משתמש שאיננו מסכים לתקנון זה במלואו ללא סייג מתבקש להימנע מכל שימוש באתר כניסה אליו או צפייה בכל חלק מתוכנו.

4.            תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

שימוש באתר

5.            על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר "www.religiousdate.co.il" להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

6.            המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

7.            השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים עסקיים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי האתר.

8.            מערכת האתר מציגה את תמונות הגולשים בעמוד הבית של האתר. המשתמש יכול לבקש לא להופיע בעמוד הבית. המשתמשים יופיעו בתוצאות החיפוש גם בפני משתמשים שאינם רשומים לאתר. האתר לא אחראי לנזק, פגיעה, הפסד או עלבון כלשהו שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.

9.            בעל האתר יכול להחליט על סדר תצוגת המשתמשים או הצגת משתמשים מסוימים בעמוד הבית. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לכך.

הקפדה על מסירת פרטים נכונים

10.        המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

התנאים לשימוש בשירותי האתר

11.        כל רווק מעל גיל 17 השייך לציבור הדתי או המסורתי רשאי להירשם לאתר.

אופן פעולת האתר

12.        האתר מציע שירותי היכרויות לרווקים ורווקות מקרב הציבור הדתי והמסורתי. משתמש רשום שפתח חשבון באתר כמפורט להלן, יוכל להציג בפני המשתמשים האחרים של האתר בני / בנות המין השני פרופיל שבו יופיע מידע אודותיו כולל תמונות שהועלו על ידי אותו משתמש בעת ההרשמה (להלן: "הפרופיל ").

13.        כל משתמש רשום באתר יוכל לרכוש מנוי שיאפשר לו ליצור קשר עם משתמש אחר באמצעות שליחת הודעה במערכת האתר לאחר שצפה בפרופיל של אותו משתמש

14.        כל משתמש יוכל לצפות רק במין השני.

15.        משתמשים רשומים של האתר יהיו מנועים מלפרסם אמצעי יצירת קשר איתם באמצעות מילוי פרטים אלה לשדה שאינו מיועד לכך. העלאת אמצעי יצירת קשר בניגוד לתקנון מהווה הפרה של הוראות תקנון זה והנהלת האתר תהא רשאית לחסום ו/או להסיר ו/או לערוך את החשבונות של כל משתמש או משתמשים שיעשו כן, מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית הנהלת האתר על פי דין.

פתיחת חשבון באתר

16.        משתמש מזדמן אשר יבקר באתר יוכל ככלל לעיין בפרופילים של כל המשתמשים הרשומים. יחד עם זאת, תוכל הנהלת האתר להציג בעמוד הבית פרופילים לדוגמא עבור משתמשים רשומים שאישרו זאת בעת הליך הרישום ופתיחת החשבון באתר ו/או בעת עדכון פרטי החשבון שלהם באתר.

17.        על מנת שמשתמש של האתר יוכל להשתמש בשירותי האתר יהא על אותו משתמש להירשם חינם באמצעות אשף פתיחת החשבון באתר ולהזין את הנתונים כפי שיתבקש על ידי האשף שם לרבות שם מלא, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, וכן לבחור לעצמו סיסמא על מנת שתשמש אותו לכניסה לחשבונו באתר.

18.        בטרם יועלה הפרופיל של המשתמש לצפייה על ידי משתמשים אחרים הנהלת האתר תהיה רשאית לבדוק את נכונותו ותוכנו לרבות באמצעות יצירת קשר עם אותו משתמש ולהחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אם לאשר או לחסום או לערוך את פתיחת החשבון עבור אותו משתמש.

19.        לאחר שנרשם יוכל המשתמש להיכנס לחשבונו ולעדכן חלק מהפרטים שהוא מסר.

20.        שים לב: המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר. הפרה של התחייבות זו תזכה את הנהלת האתר בפיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 30,000 ₪, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד להנהלת האתר או לצד שלישי כלשהו בשל הפרת האמור בסעיף זה או בכל דין לרבות חוק העונשין.

21.        הרישום לאתר כרוך בקבלת הודעות דוא"ל באמצעות המייל בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. הגולשים יכולים לבקש בכל עת לשנות את הגדרות החשבון שלהם באתר להפסקת קבלת הודעות דוא"ל מהאתר. לחילופין יוכל המשתמש לפנות להנהלת האתר בבקשה להפסיק את המשלוח של הודעות הדוא"ל באמצעות עמוד צור קשר.

22.        הרישום הקובע כראיה לנכונותו הוא הרישום הנמצא במחשבי האתר ולא כל רישום אחר לרבות דוא"ל שנתקבל אצל המשתמש.

23.        מובהר כי בכל מקרה המידע המופיע בחשבון של כל משתמש רשום יהיה כפי שאותו משתמש העלה אותו ועל האחריות של אותו משתמש בלבד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל מקרה בו יתברר כי מי מהמשתמשים הרשומים העלה לחשבונו באתר פרטים או מידע לא נכונים.

24.        מובהר בזאת כי הנהלת האתר שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ואת הזכות הבלעדית להסיר או לחסום או לערוך את חשבונו של מי מהמשתמשים באתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מנוי בתשלום באתר

25.        משתמש אשר יהיה מעונין ביצירת קשר עם משתמשים אחרים יוכל לעשות זאת בכפוף לרכישת מנוי חודשי או שנתי או אחר באתר. בתהליך רכישת המנוי יתבקש המשתמש להזין פרטי אמצעי תשלום.

26.        הנהלת האתר תקבע מעת לעת את מחירי המנוי החודשי או השנתי או האחר ותפרסם אותם בגוף האתר.

27.        לאחר ביצוע התשלום יוכל המשתמש ליצור קשר עם משתמשים אחרים באתר במהלך התקופה כמפורט לעיל.

28.        לאחר שהסתיימה תקופת המנוי, המנוי יתחדש אוטומטית לתקופה זהה למנוי המקורי שנרכש, אלא אם הודיע המשתמש על כוונתו שלא לחדש את המנוי לחברת האשראי.

29.        למרות הצלחות העבר של אתר האתר בפרט ואתרי הכרויות בכלל הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאין שום התחייבות להצלחת השירות, וכי תשלום המנוי אינו קשור להצלחה במציאת זיווג, אהבה, קשר או כל התקשרות כלשהיא עם בני המין השני.

30.        רכישת מנוי באתר מאפשרת למנויים אופציות שאינם ניתנות למשתמשים שאינם מנויים, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האופציה, לגרוע וכמובן להוסיף מהאפשרויות הפתוחות בפני בעלי המנוי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הודעה מוקדמת למנויים.

31.        בעל האתר רשאי להעניק מנויים לאנשים או לבטלם ללא הודעה מוקדמת וללא תנאי.

32.        מפעילת האתר שומרת על זכותה להסיר/ לחסום כרטיסי משתמש של משתמשים אשר יימצאו מפרים את תנאי השימוש הנ"ל/ לא הולמים את רוח האתר או פוגעים בדימוי האתר/ במשתמשי האתר, באופן יזום וללא הודעה מראש. מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של מפעילת האתר.

33.        האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

שמירת המידע והשימוש בו

34.        האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני לפי האופן שבו הגדיר המשתמש את חשבונו באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם הרשמתו לאתר יישלחו אליו הודעות דוא"ל מהאתר. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

35.        בעל האתר רשאי לעבוד ולבדוק על כל תוכן הנכתב ע"י המשתמשים על מנת להגן על פעילות האתר. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.

36.        בעל האתר יכול לשווק את האתר בכל אמצעי אלקטרוני.

הסרת המידע ממאגר האתר

37.        המשתמש יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו לשמירה במאגרי האתר של המידע שמסר לאתר על ידי פנייה לאתר בעמוד צור קשר.

אבטחת המידע

38.        האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי החברה לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינותו התמידית של האתר, כמו כן לא לתקלות טכניות שיהיו בו או למידע שיישמר באתר. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

39.        האתר ישמור בסודיות על המידע שירשם בפרופיל המשתמש. האתר לא אחראי על שום נזק שיגרם בשל בעיות תוכנה או בקוד האתר שלא נעשו במטרות זדון. האתר לא אחראי על מידע שנפרץ או נגנב מהמערכת.

40.        אין למסור את פרטי כרטיס האשראי בצ'אט האתר או בפרופיל האישי.

העברת המידע לצדדים שלישיים

41.        הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים ובמידה הנדרשת בנסיבות העניין:

·         במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצד שלישי.

·         מקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.

·         במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

אתרים מקושרים

42.        באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

שימושים אסורים

43.        המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

44.        המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים פוגעניים, השמצות, תכנים בעלי אופי מיני בוטה או פורנוגרפי, תכנים שיש בהם משום הוצאת דיבתו של אחר, תכנים שיש בהם משום פגיעה בפרטיותו של אחר, העלאת תכנים המוגנים בזכויות יוצרים ללא הרשאה, שימוש בשירותים שמציע האתר לביצוע מעשה פלילי או כל תוכן אחר שאינו הולם את מטרות האתר כמפורט בתנאי שימוש אלה.

45.        כל האחריות בגין ביצוע של מעשה אסור לפי פרק זה או לפי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין תהא על אותו משתמש שביצע את אותו מעשה אסור, ובהתאם לכך הוא יהא אחראי בגין מעשיו אלו כלפי הנהלת האתר, משתמשים אחרים או צד ג' כלשהו שנפגע מאותם מעשים.

46.        המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך. התקנון מיועד להסדיר את היחסים המשפטיים בין כל מי שגולש באתר הנהלת האתר.

דיווח על תכנים פוגעניים

47.        הנהלת האתר מקפידה על מניעת השימושים האסורים כמפורט לעיל, ומנסה לעקוב אחר תכנים כאלה ולהסירם לאחר גילוים. יחד עם זאת אפשר כי איתור אותם תכנים והסרתם יתעכב בשל הקושי במעקב אחר תכנים המועלים ביוזמות של משתמשים פרטיים. בשל כך הנהלת האתר מעמידה לרשות המשתמשים לחצן לדיווח על תכנים פוגעניים. לאחר הלחיצה על לחצן הדיווח הנהלת האתר תבדוק את נכונות הדיווח, תצליב אותו עם דיווחים נוספים ואם תמצא כי העלאתו הייתה בגדר שימוש אסור באתר, הוא תפעל להסרתו.

הגבלת אחריות הנהלת האתר

48.        הנהלת האתר משקיע מאמצים רבים על מנת להבטיח כי המידע המופיע באתר הנו אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן כי לאור העובדה כי המידע אודות המשתמשים מועלה על ידם אין להנהלת האתר שליטה עליו.

49.        במקרה של הופעת מידע לא נכון או פוגעני באתר הנהלת האתר לא תהא אחראית לשום נזק שייגרם למשתמש או לכל גורם שהוא כתוצאה מהחשיפה לאותו מידע או מהסתמכות עליו וכל הסתמכות כאמור הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר הנובעת מהסתמכות על המידע אשר העלו משתמשים לאתר.

זמינות האתר

50.        הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

קניין רוחני

51.        כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר לה לעשות בו שימוש.

52.        המשתמש מתחייב שהנו בעל זכויות יוצרים בתכנים שהוא יעלה לאתר, או הרשאה לעשות באותם תכנים שימוש במסגרת האתר. לאחר העלאת אותם תכנים לאתר כל זכויות הקניין הרוחני שהיו למשתמש באותם תכנים עוברות להנהלת האתר והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש במסגרת האתר כמפורט בתנאי שימוש אלה.

53.        אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.

54.        חל איסור על כל שימוש בסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה כתובה וחתומה על ידי הנהלת האתר.

המחאת זכויות וחובות

55.        מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר לאחר שקיבל על עצמו את התחייבויות הנהלת האתר לשמירה על פרטיות המשתמשים, והמשתמש מסכים לכך מראש.

פיצוי

56.        המשתמש מתחייב לפצות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

57.        המשתמש יפצה  את הנהלת האתר ו/או משתמשים אחרים, נושאי המשרה שלה, מנהליה, שליחיה/סוכניה, מורשיה, עמיתיה, שותפיה האחרים, עובדיה ונציגיה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תנאי שימוש אלה זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש העלה לאתר, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

58.        המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לפיצוי תחול בין הנהלת האתר או מי מטעמה הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

59.        מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי הנהלת האתר. דרישת תשלום כנ"ל של הנהלת האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.

60.        המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

61.        באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו שינויים באתר או בתנאי השימוש שלו, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

62.        הצדדים מסכימים לנסות וליישב כל מחלוקת שתתגלה ביניהם לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר, ואם לא יעלה בידם ליישב את חלוקי הדעות בדרך זו, יפנו לבורר, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט, ושזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

63.        הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב.

64.        הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.

65.        הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

66.        סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתוקפו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

67.        עובר לתחילת הבוררות ימסור הבורר לצדדים את כל המידע הרלוונטי ביחס לקשריו הישירים והעקיפים למי מן הצדדים ו/או לבעלי העניין בצדדים ו/או לגופים קשורים של הצדדים, ככל שישנם, ולאחר שישמע את השגות הצדדים בנוגע לקשרים אלה ויכולתו להכריע באובייקטיביות ביחס לנושא הבוררות, יהיה הבורר בעלת סמכות ההכרעה בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו.

68.        המשתמש מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בית המשפט כאמור. ומוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות, או מכל סיבה שהיא.

69.        היה הנהלת האתר תיתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, הנובע מכל מעשה או מחדל של המשתמש, הוא יהיה רשאי לצרף את המשתמש כצד לאותו הליך שיפוטי, ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם הבוררות הנ"ל.

70.        רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

71.        השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה.

קבילות בהליכים משפטיים

72.        גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים, המבוססים או הקשורים לתנאי שימוש אלה זה במידה שווה, ובאותם תנאי החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים, שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.

פרשנות תנאי השימוש

73.        המשתמש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש זה באופן מצמצם כנגד הנהלת האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה להנהלת האתר.

74.        כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד הנהלת האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת הנהלת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב.

 

 

75.שאלון בדיקת התאמה אינו משקף התאמה ודאית אלא אופציה נוספת להכרות,הנהלת האתר אינה אחראית לתשובות שנבחרו.

     כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בעקבות שאלון בדיקת התאמה.

 

76.כל מאמר או חיבור או פרסום או אינפורמציה המתפרסמת באתר ייחודי במערכת האמרים של האתר.

     לא יהיה בו משהו המחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע.כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שיגרם

     במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב במערכת המאמרים של האתר או בכל מקום אחר באתר.

הגרלות ומתנות

77.        מתנת איפור מקצועי לכלה ביום הכלולות מותנה שאחד מהצדדים בעל מנוי באתר והכירו דרך האתר,וברשותם הסמכתא על פתיחת תיק ברבנות והזמנת תאריך אירוע, בעלי האתר רשאים בכל לשלב להפסיק את המבצע ללא הודעה מוקדמת.

יצירת קשר

78.        הנהלת האתר מזמינה את המשתמשים לפנות אליה לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים. הנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות כדלקמן: עמוד צור קשר, כתובת דואר אלקטרוני: support@religiousdate.co.il

 
right right
יש הגב אין דיבורים!


כניסה למערכת

articles

אחד לאחת

28, נועה גלילי

השקפה דתית: דתי/ה לאומי/ת

מצב משפחתי: רווק/ה

עבודה: מנהלי/משאבי אנוש

לפרופיל המלא